Mark Glanville, bass-baritone | Alexander Knapp, piano

Naxos | UK | 2008

1
Khosn bazingns
02:10
2
S’brent
05:12
3
A zemer
04:06
4
Vilne
03:45
5
Oyfn pripetshik
05:56
6
Vos vet zayn az meshiekh vet kumen
02:38
7
Der rebe hot geheysn freylekh zayn
01:26
8
Shulamis: Rozhinkes mit mandlen
03:47
9
Yerusholayim
03:08
10
Di lipe
05:24
11
Tumbalalayke
03:04
12
Moyshele, mayn fraynd
05:38
13
Hot a yid a vaybele
01:01
14
Unter dayne vayse shtern
04:12
15
Khatskele
00:55
16
Habeit mishomayim
04:44
17
Az der rebe Elimelekh
02:47
18
Der zeyger
02:08
19
Kinder yorn
03:13
20
Kleyner yosem
04:35
21
Un a yingele vet zey firn
03:45
22
Iz dos emes, mamenyu
03:17
23
Kaddish
02:43